Flux Medical
Jakośćbez kompromisów

Informacje ogólne

Administratorem danych osobowych (a w przypadku danych powierzonych przez użytkowników – podmiotem przetwarzającym)
przetwarzanych przez stronę internetową:

www.flux-medical.pl

a także przetwarzanych w związku ze świadczeniem usług jest spółka FLUX MEDICAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Boguniewie, z adresem: Boguniewo 41, 64-610 Rogoźno, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000376410, posiadająca NIP: 6060083754 (dalej jako – odpowiednio – Strona internetowa, Usługa oraz FLUX MEDICAL).

FLUX MEDICAL przetwarza dane osobowe:

 1. podane przez użytkowników strony internetowej;
 2. podane przez użytkowników w związku z korzystaniem z Usługi – w celu prawidłowego świadczenia Usługi.

Ponadto, FLUX MEDICAL przetwarza szereg danych w formie tzw. plików FLUX MEDICAL – w celu dostosowania zawartości Strony
internetowej, optymalizacji korzystania z w/w, przygotowania analiz, badań oraz – po ich wcześniejszym zanonimizowaniu –
statystyk, a także w celu zapewnienia niezawodności i bezpieczeństwa Strony internetowej. Szersze informacje dotyczące
specyfiki plików cookies i zakresu wykorzystywania tak zdobytych informacji zostały szczegółowo opisane w dalszej części
niniejszej polityki prywatności. Jednocześnie FLUX MEDICAL zastrzega, iż z uwagi na zakres gromadzonych plików cookies i
możliwości ich wykorzystania przez FLUX MEDICAL nie stanowią one danych osobowych.

FLUX MEDICAL przetwarza dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą (tj. na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Jednocześnie zastrzega się, iż FLUX MEDICAL uprawniony jest również do
przetwarzania danych w celu ochrony swoich prawnie uzasadnionych interesów w sytuacji, gdy nadrzędnego charakteru nad
w/w interesami nie mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, tj. na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f RODO.

Dane osobowe, o których mowa powyżej, FLUX MEDICAL przetwarzać będzie przez okres korzystania przez osobę, której dane
dotyczą ze Strony internetowej i/lub Usługi do momentu otrzymania od w/w osoby żądania usunięcia zgromadzonych danych
osobowych.

Cookies

W celu usprawniania korzystania ze Strony internetowej, w szczególności poprzez dostosowanie ich do indywidualnych
potrzeb osób z nich korzystających, FLUX MEDICAL wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowo-numeryczne
zapisujące się na urządzeniu, za pośrednictwem którego dana osoba przegląda Strony internetowe. Pliki te umożliwiają
następnie późniejszą identyfikację takiego urządzenia i co za tym idzie osoby z niego korzystającej, w przypadku
kolejnych wejść na Stronę internetową. Istnieje jednak możliwość samodzielnego zablokowania lub ograniczenia dostępu
plików cookies do w/w urządzenia oraz trwałego usunięcia plików już zapisanych. W tym celu należy dokonać odpowiednich
modyfikacji ustawień przeglądarki internetowej wykorzystywanej w w/w urządzeniu.

FLUX MEDICAL jednocześnie oświadcza, że zablokowanie lub ograniczenie dostępu plików cookies do urządzenia może wpłynąć
negatywnie na funkcjonalność Strony internetowej oraz zapewnia, iż zapisywanie plików cookies na urządzeniu nie powoduje
żadnych zmian konfiguracyjnych zarówno w urządzeniu jak i w jego oprogramowaniu.

Cele w jakich wykorzystywane są pliki cookies

Cookies FLUX MEDICAL są wykorzystywane w następujących celach:

 1. dostosowania zawartości Strony internetowej do preferencji osób z nich korzystających oraz optymalizacji
  korzystania z tychże.
 2. rozpoznania urządzenia oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia Strony internetowej dostosowanej do
  indywidualnych potrzeb.
 3. optymalizacji korzystania z Strony internetowej przez użytkownika – w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać
  podstawowe parametry urządzenia użytkownika i odpowiednio wyświetlić Strony internetowej, dostosowane do jego
  indywidualnych potrzeb.
 4. analiz i badań oraz audytu oglądalności poprzez tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w
  jaki sposób korzysta się ze Strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 5. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Strony internetowej.

Cookies zewnętrzne są wykorzystywane w następujących celach:

 1. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google
  Analytics.
 2. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy,
  np. Google AdWords.
 3. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Strony internetowej za pomocą serwisów
  społecznościowych, m.in. takich jak Facebook.com.

Sposób przetwarzania danych osobowych

FLUX MEDICAL zobowiązuje się przetwarzać wszelkie powierzone mu dane osobowe z zastosowaniem przyjętych zasad,
wytycznych i środków technicznych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w/w danych. Wszelkie osoby upoważnione
przez FLUX MEDICAL do dostępu do przetwarzanych danych osobowych zobowiązane są do przestrzegania powyższych regulacji,
a także do zachowania w bezwzględnej poufności tak treści przetwarzanych danych, jak i informacji o środkach mających
zapewnić ich bezpieczeństwo.

FLUX MEDICAL zastrzega sobie prawo do przekazywania danych osobowych podmiotom trzecim – podwykonawcom. W/w podmiotom
dane powierzane są w minimalnym zakresie, koniecznym do realizacji danego świadczenia, a każdy z tych podmiotów
zobowiązany jest do przestrzegania zasad i wytycznych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.

Jednocześnie zastrzec należy, iż FLUX MEDICAL może zostać zobowiązany do udostępnienia przetwarzanych danych osobowych z
mocy prawa przez sądy, prokuraturę, służby porządkowe, administrację skarbową i inne instytucje i podmioty, którym
obowiązujące przepisy prawa przyznają takie uprawnienie.

Ponadto FLUX MEDICAL oświadcza, iż powierzone dane osobowe mogą zostać przekazane do państw trzecich, znajdujących się
poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Współcześnie wiele podmiotów – nawet ulokowanych na terytorium Unii Europejskiej
– posiada bazy serwerów na całym świecie, w tym w krajach o systemach prawnych przewidujących węższy zakres ochrony
danych osobowych – co samo w sobie może skutkować większym prawdopodobieństwem naruszenia ich bezpieczeństwa.

Jednocześnie FLUX MEDICAL nie sprzedaje ani nie udostępnia powierzonych danych jakimkolwiek innym podmiotom.
Przetwarzanie danych powierzonych FLUX MEDICAL przez podmioty trzecie ma na celu jedynie sprawną realizację świadczonych
przez FLUX MEDICAL usług.

FLUX MEDICAL oświadcza, iż powierzone dane będą przekazywane także podmiotom trzecim w osobie księgowych i biur
rachunkowych współpracujących z FLUX MEDICAL w ramach świadczenia Usługi. Podmiotom tym dane powierzone zostaną w
zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji Usługi, po zobowiązaniu w/w do przestrzegania przyjętych przez FLUX
MEDICAL zasad i wytycznych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.

Prawa osoby, której dotyczą dane

Osoba, której dane osobowe przetwarzane są przez FLUX MEDICAL, może żądać:

 1. potwierdzenia przetwarzania jej danych osobowych przez FLUX MEDICAL wraz z informacjami wskazanymi w
  art. 15
  ust. 1 RODO, zawartymi także w niniejszej polityce prywatności. Jednocześnie osoba ta ma prawo żądać
  przekazania
  kopii jej danych osobowych, które przetwarzane są przez FLUX MEDICAL;
 2. niezwłocznego sprostowania jej danych osobowych lub uzupełnienia danych niekompletnych, jeżeli
  przetwarzane
  przez FLUX MEDICAL dane są sprzeczne z ich rzeczywistym kształtem bądź względem w/w niekompletne;
 3. usunięcia przetwarzanych przez FLUX MEDICAL danych w sytuacji, gdy:
  • dane te nie są już niezbędne do celów stanowiących podstawę ich przetwarzania
  • zgoda stanowiąca podstawę przetwarzania danych osobowych została przez daną osobę cofnięta;
  • wniesiony został uzasadniony sprzeciw, o którym mowa w dalszej części niniejszej polityki;
  • dane osobowe przetwarzane były przez FLUX MEDICAL niezgodnie z prawem;
  • obowiązek usunięcia danych osobowych wynika z przepisów prawa wspólnotowego bądź krajowego;
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych została wyrażona przez osobę małoletnią, młodszą niż 16
   lat.
 4. W przypadku upublicznienia danych, w sytuacji o której mowa powyżej osoba, której dane dotyczą może żądać również
  podjęcia przez w/w rozsądnych działań (z uwzględnieniem kosztów i dostępnej technologii) zmierzającą do
  powiadomienia innych administratorów przetwarzających kopię czy replikację danych o żądaniu usunięcia danych (tzw.
  prawo do bycia zapomnianym);

 5. ograniczenia przetwarzanych przez FLUX MEDICAL danych w sytuacji, gdy:
  • osoba kwestionuje prawidłowość danych w sposób określony w pkt 2 powyżej lub wobec złożenia
   sprzeciwu, o
   którym mowa w dalszej części niniejszej
   polityki prywatności – na okres pozwalający FLUX MEDICAL na sprawdzenie poprawności
   przetwarzanych danych
   bądź rozpoznania zasadności sprzeciwu;
  • w sytuacji, gdy pomimo sprzeczności przetwarzania danych z przepisami prawa osoba, której dane
   dotyczą,
   zamiast usunięcia danych chce jedynie ograniczyć ich zakres w zbiorze FLUX MEDICAL;
  • ustała konieczność przetwarzania danych osobowych dla FLUX MEDICAL, jednak osoba, której dane
   dotyczą,
   potrzebuje ich dalszego przetwarzania dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony swych
   roszczeń;
 6. W okresie ograniczenia przetwarzania danych osobowych, FLUX MEDICAL uprawniony jest do przechowywania danych, a ich
  przetwarzanie możliwe jest tylko za zgodą osoby, której dane dotyczą, bądź też w celu ustalenia, dochodzenia lub
  obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo z uwagi na ważne względy interesu
  publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

 7. wydania jej tych danych osobowych, które dostarczyła administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie
  używanym
  formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Dane mogą zostać wydane w/w osobie, jak i – gdy jest to
  technicznie możliwe – przekazane bezpośrednio administratorowi wskazanemu przez osobę, której dane
  dotyczą.

Odmowa zrealizowania w/w żądań przez FLUX MEDICAL musi znajdować uzasadnienie w przepisach powszechnie
obowiązującego prawa, a w szczególności w RODO.
Celem uniknięcia wątpliwości należy podkreślić, iż każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych,
uprawniona jest do ograniczenia i/lub cofnięcia zgody na w/w i zobowiązania FLUX MEDICAL do usunięcia przetwarzanych
danych osobowych.

Osoba, której dotyczą dane, może skorzystać z wyżej omówionych praw poprzez:

 1. skorzystanie z formularza;
 2. przesłanie stosownego żądania na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych – biuro@flux-medical.pl;
 3. przesłanie stosownego żądania na adres – FLUX MEDICAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
  Boguniewie, z adresem: Boguniewo 41, 64-610 Rogoźno.

Sprzeciw
Niezależnie od uprawnień omówionych w poprzednich akapitach, osobie której dotyczą przetwarzane dane przysługuje prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych:
realizowanego w ramach:

 • czynności niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
  publicznej powierzonej administratorowi, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, lub
 • ochrony prawnie uzasadnionych interesów FLUX MEDICAL w sytuacji, gdy nadrzędnego charakteru nad w/w interesami
  nie mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1
  lit. f RODO

W przypadku wniesienia sprzeciwu, FLUX MEDICAL niezwłocznie ograniczy przetwarzanie danych osobowych na zasadach
określonych w poprzednim rozdziale. Następnie w przypadku zasadnego charakteru sprzeciwu, dane osobowe zostaną usunięte
przez FLUX MEDICAL, o ile za ich dalszym przetwarzaniem nie będą stały ważne, prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne
wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub dane nie będą stanowić podstawy do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.
Osoba, której dotyczą dane, może złożyć sprzeciw poprzez:

 1. skorzystanie z formularza;
 2. przesłanie stosownego żądania na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych – biuro@flux-medical.pl;
 3. przesłanie stosownego żądania na adres – FLUX MEDICAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
  Boguniewie, z adresem: Boguniewo 41, 64-610 Rogoźno.

Inspektor Ochrony Danych oraz Organ Nadzoru
Osobą powołaną przez FLUX MEDICAL do nadzoru nad bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych oraz zapewnieniem
realizacji wszelkich praw przewidzianych dla osób, których dane dotyczą, jest Inspektor Ochrony Danych.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w jakiejkolwiek sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych możliwy jest pod
adresem biuro@flux-medical.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
nadanej na adres FLUX MEDICAL Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Boguniewie, z adresem: Boguniewo 41, 64-610 Rogoźno z dopiskiem Inspektor
Ochrony Danych.

Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, a w szczególności RODO.
FLUX MEDICAL zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności. Niniejsza polityka prywatności wchodzi w
życie wraz z dniem 25 maja 2018 r.